Compleet verzorgde zeiltochten met familie & vrienden of het bedrijf

Disclaimer

Deze website is eigendom van Chartermaatschappij Hanzens. Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Chartermaatschappij Hanzens of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Chartermaatschappij Hanzens delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit

Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Chartermaatschappij Hanzens deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Verantwoordelijkheid

Chartermaatschappij Hanzens is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website, of van bijdragen van derden in het gastenboek.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op deze site kunt u melden aan de webbeheerder (info@tallship-avatar.com). 

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Chartermaatschappij Hanzens, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Chartermaatschappij Hanzens, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Privacybeleid Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar

Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar
Taco van der Veenplein 203
8923 EN Leeuwarden
Nederland
info@tallship-avatar.com

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: o Voor de uitvoering van een overeenkomst met u; o Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen; o Voor het verbeteren van onze website.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nr / BTW-nr
 • Paspoort-/identiteitskaartnummer
 • Gegevens m.b.t. uw dieet  of andere (medische) bijzonderheden die voor het belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u
 • Naam en telefoonnummer van een contactpersoon indien u tijdens de reis iets overkomt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt;
 • Het verzorgen van de internet omgeving van Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het International Safety Management systeem (ISM) van Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Chartermaatschappij Hanzens TS Avatar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
 • IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.